1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Friday, February 15, 2008

Silicon Chip Manufacturing Index- சிலிக்கன் சிப்/ சில்லு செய்முறை. அட்டவணை.

ஒரு சிலிக்கன் சிப் / சில்லு (Silicon Chip)என்பதை எப்படி செய்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றி அடுத்து சில பதிவுகளில் எழுதுகிறேன். டிரான்ஸிஸ்டர் அமைப்பு எப்படி இருக்கும், அது வேலை செய்யும் விதம் பற்றி ஏற்கனவே பதிவு இருக்கிறது. இங்கு, ஒரு புத்தகத்தில் வருவது போல, அறிமுகம் முதல் கடைசி வரை பார்க்கலாம்.

1. அறிமுகம் (Introduction)
2. டிரான்ஸிஸ்டர் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் (Transistor Structure and operation)
3. தயாரிப்பில் உள்ள பகுதிகள் (Manufacturing Steps)
4. லித்தோ கிராபி (Lithography)
5. பொருளை படிய வைக்கும் முறைகள் (Deposition Techniques)
6. (அதிகமாக இருக்கும்) பொருளை நீக்கும் முறைகள் (Removal Techniques)
7. அயனி பதித்தல் (Ion Implantation)
8. தயாரிப்பு முறைகளை ஒருங்கிணைத்தல் (Process Integration)
9. பரிசோதித்தல் (Testing)
10. பயன் விகிதம் (Yield)
11. பிற விவரங்கள். (Miscellaneous Details and Overview of Companies in this field)

Update on 27th Aug 2008: சில்லு தயாரிப்பது பற்றிய இந்தப் பதிவுகளை சேர்த்து, சீரமைத்து ஒரு புத்தகமாக்கும் முயற்சியில் இருக்கிறேன். இன்னும் சில மாதங்களில் வந்துவிடும் என்று நினைக்கிறேன்.

4 comments:

வடுவூர் குமார் said...

அடுத்த பதிவுக்கு காத்திருக்கேன்.

siva said...

My sincere appreciation for u'r effort to explain the technology in simple and understandable Tamil.
It's very useful ...pl.continue!

Bathmanathan said...
This comment has been removed by the author.
Bathmanathan said...

உபயோகமான தகவல், தங்களின் முயற்சிக்கு நன்றி. சேவை தொடர வாழ்த்துக்கள்.