1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Sunday, November 30, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 54

முடிவுரை. பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இதுவரை பார்த்ததின் சுருக்கத்தை கேட்கலாம். இதனால் கடவுள் நம்பிக்கைக்கு கேள்வி எழுவதையும் கேட்கலாம்.

சுமார் 6.4 MB ,7 நிமிடங்கள்.


SNAPDRIVE Link:
bht.11.1.mp3
Esnip Link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Saturday, November 29, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 53

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் நான்காம் (கடைசிப்) பகுதி. உண்மையிலேயே ஒருங்கிணைந்த விதி அல்லது தியரி இருக்கிறதா? இதற்கு மூன்று வித பதில்கள் உண்டு. ஒன்று அப்படி விதி உண்டு. இரண்டாவது, ஒரு விதி என்று கிடையாது, ஆனால் நமக்கு தெரிந்த விதிகளில் எல்லாம் முன்னேற்றங்கள் வரும் என்பது. மூன்றாவது அப்படி எதுவும் கிடையாது, கடவுள் இஷ்டப்படி விதிகள் மாறிக்கொண்டு இருக்கும் என்பது. முதல் பதில் சரியாக இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் என்பதை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் விளக்குகிறார்.

சுமார் 7.1 MB, 8 நிமிடங்கள்.

SNAPDRIVE Link
bht.10.4.mp3
Esnip link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Friday, November 28, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 52

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. ஸ்டிரிங் தியரியின் படி, உலகத்தில் 10 அல்லது அதற்கு மேலான பரிமாணங்கள் (dimensions) இருக்க வேண்டும், ஆனால் நாம் மூன்று பரிமாண இடத்தையும், நான்காவது பரிமாணமாக காலத்தையும் மட்டுமே பார்க்கிறோம். இது எப்படி என்பது பற்றி கேட்கலாம். அண்டம் இப்படி இல்லாமல், ஒரு பரிமாணமாகவோ, இரண்டு பரிமாணமாகவோ இருந்தால் அதில் உயிரினங்கள் வர முடியாது என்பதையும், நான்கு அல்லது அதற்கு மேலான பரிமாணத்தில் இடம் இருந்தால் அங்கு அணுக்கள், கோள்கள், விண்மீன்கள் ஆகியவை கூட இருக்க முடியாது என்பது பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 6 MB, 6 நிமிடங்கள்

SNAPDRIVE Link;
bht.10.3.mp3
Esnip link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Thursday, November 27, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 51

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. இயற்பியல் விதிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் சூப்பர் கிராவிட்டான் என்ற துகளை வைத்து எடுக்கப் பட்ட முயற்சிகள் பற்றி கேட்கலாம். அடுத்து, இப்போது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டிரிங் தியரி பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 5.8MB, 6 நிமிடங்கள்.

SNAPDRIVE LINK
bht.10.2.mp3
Esnip link
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Wednesday, November 26, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 50

இயற்பியல் விதிகளை ஒருங்கிணைப்பது பற்றிய பத்தாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இப்படி செய்து ஒரு சமன்பாட்டை கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்பது முதல்கேள்வி. இதுவரை எவ்வளவு முன்னேற்றம் வந்திருக்கிறது, இன்னும் என்ன பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதைப் பற்றி கேட்கலாம்.

சுமார் 5.6 MB, 6 நிமிடங்கள்.

SNAPDRIVE link
bht.10.1.mp3
Esnip link
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Tuesday, November 25, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 49

ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் ஐந்தாம் (கடைசிப்) பகுதி. இந்த அத்தியாயத்தில், இதுவரை கேட்டதன் சுருக்கம்.

சுமார் 3 MB, 3.5 நிமிடங்கள்.

SNAPDRIVE Link:
bht.9.5.mp3

Esnip Link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

காலத்தின் வரலாறு-48

ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் நான்காம் பகுதி. அண்டம் சுருங்கினாலும், சீரின்மை அதிகரித்துக் கொண்டுதான் செல்லும் என்பது பற்றி சொல்லும் பதிவு. அண்டம் சுருங்கினால், அதில் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது என்பது பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 6 , சுமார் 6 நிமிடங்கள்;

SNAP DRIVE LINK
bht.9.4.mp3

ESNIP Link
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Monday, November 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 47

காலம் செல்லும் பாதை/திசை என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது பகுதி. தெர்மோ டைனமிக் காலம் என்ற ஒன்று ஏன் இருக்கிறது? இதைப் பற்றி சார்பியல் கொள்கை மட்டும் வைத்துப் பார்த்தால் விடை தெரியாது என்பதைப் பற்றியும், சார்பியல் மற்றும் குவாண்டம் இயற்பியல் இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் விடை வரும் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம். இந்த சமயத்தில், அண்டம் விரிவதற்கு பதில் சுருங்கினால், சயன்ஸ் பிக்‌ஷன் படத்தில் பார்ப்பது போல எல்லாம் தலைகீழாக நடக்குமா என்ற கேள்வியும் வருகிறது.

சுமார் 6.3 MB, 7 நிமிடங்கள்.

SNAP DRIVE LINK:
bht.9.3.mp3


ESNIP link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Sunday, November 23, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 46

ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. இதில் எண்ட்ரோபி/சீரின்மை அதிகமாகும் திசையில் செல்லும் காலம் பற்றி பார்க்கலாம். அண்டத்தில் சீர் அதிகமாகும்படி இருந்தால், அதில் வாழும் மனிதர்களுக்கு எதிர்காலம் தெரியும் ஆனால் கடந்தகாலம் தெரியாது என்பதையும் பார்க்கலாம். மனிதர்கள் உணரும் காலத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதும், கம்யூட்டர் மெமரியைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதும் சமம் என்பதையும் பார்க்கலாம்.

சுமார் 4.4 MB, 5 நிமிடங்கள்.

Esnip links:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


SNAPDRIVE Links:
bht.9.2.mp3

காலத்தின் வரலாறு - 45

காலம் செல்லும் திசை / காலம் செல்லும் பாதை (The arrow of time) என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இதில் விஞ்ஞான ரீதியாக பார்க்கும்பொழுது, மூன்று விதமான காலங்கள் உண்டு. ஒன்று நாம் உணரும் காலம், இரண்டாவது சீரின்மை (எண்ட்ரோபி) அதிகரிக்கும் காலம், மூன்றாவது அண்டம் விரிந்து செல்லும் காலம் ஆகியவற்றை ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் விளக்குகிறார். இவை அனைத்தும் ஒரே திசையில்தான் இருக்கும் என்றும் சொல்கிறார்.

சுமார் 6.3MB, 7 நிமிடங்கள்.

ESnip Link
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


SNAPDrive Link;
bht.9.1.mp3

Tuesday, November 18, 2008

காலத்தின் வ்ரலாறு - 40 - 44

எட்டாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பாதி. பகுதி 7 முதல் 11 வரை. இத்துடன் எட்டாவது அத்தியாயம் முடிந்தது. அடுத்து வருவது ‘காலம் செல்லும் பாதை' அல்லது ‘காலம் செல்லும் திசை' (The arrow of time) என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயம்.ESNIP LINKS:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


SNAP DRIVE LINKS:

bht.8.7.mp3

bht.8.8.mp3

bht.8.9.mp3

bht.8.10.mp3

bht.8.11.mp3

Saturday, November 15, 2008

காலத்தின் வரலாறு 34-39

எட்டாவது அத்தியாயத்தின் முதல் ஆறு பகுதிகள்! மொத்தமாக வலையில் ஏற்றப்படுகின்றன. இவை 5.4 MB முதல் 7 MB வரை இருக்கும். சுமார் 5 நிமிடங்கள் முதல் 7 நிமிடங்கள் வரை செல்லும். இன்னும் நான்கு பதிவுகள் வரும். இது கொஞ்சம் பெரிய Chapter.

ESNIP LINKS:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNAGet this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
SNAPDRIVE LINKS:


bht.8.1.mp3

bht.8.2.mp3

bht.8.3.mp3

bht.8.4.mp3

bht.8.5.mp3


bht.8.6.mp3

Thursday, November 6, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 33

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நான்காம் (கடைசிப்) பகுதி. இதில், கருங்குழியில் இருந்து வரும் ஆற்றலை, நாம் பயன்படுத்த ஏதாவது வழி உண்டா என்பதையும், ஆதிகாலக்கருங்குழி கண்டு பிடிக்காவிட்டாலும், நாம் அதைப் பற்றி யோசிப்பதால், அண்டத்தைப் பற்றி என்ன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 7.3 MB , 8 நிமிடங்கள்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

SNAPDRIVE LINK bht.7.4.mp3

Tuesday, November 4, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 32

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. கருங்குழியில் இருந்து ( நிகழ்வு விளிம்பிற்கு வெளியே இருந்து) எப்படி துகள்கள் வருகின்றன என்பதை மேலும் விளக்கும் பதிவு. சிறிய கருங்குழியிலிருந்து அதிகமாக துகள்கள் வரும் என்பதையும் கேட்கலாம்.


சுமார் 8.2MB, 9 நிமிடங்கள்
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


SNAPDRIVE.NET bht.7.3.mp3

Monday, November 3, 2008

காலத்தின் வ்ரலாறு - 31

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. கருங்குழிக்கு என்ட்ரோபி உண்டு என்பதைப் பற்றியும், அது எப்படி துகள்களை உமிழ முடிகிறது என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 7.72 MB , 8 நிமிடங்கள்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Snapdrive Link: bht.7.2.mp3

புதிய பிளாக்

அறிவியல், பொருளாதாரம் தவிர பிற விஷயங்கள் எழுத புதிய பிளாக் தொடங்கி இருக்கிறேன். இதில் பெரும்பாலும், என்னிடம் வேலை வாய்ப்பு தேடி வருபவரின் விவரங்கள் இருக்கும். இவை எல்லாம் naukri, monster போன்ற தளங்களில் போடப்பட்டிருந்தாலும், இந்த பதிவுகளில் இருப்பது சென்னையில் வேலை தேடுபவர்களைப் பற்றியது. அதனால், உங்களுக்கு இந்த நபர்களுக்கு ஏற்ற வேலை இருப்பது தெரிந்தால் தொடர்பு கொள்ளவும். உதவிக்கு நன்றி.