1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Thursday, November 26, 2009

Comments section closed

I am not writing or monitoring the blog for many months now. Recently, comments with links to virus are coming up for the existing posts. I am closing the comments section for now. If anybody wants to contact me, they can write to science in tamil (one word) in the gmail account.

No comments: