1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, December 2, 2008

காலத்தின் வரலாறு -57

கலிலியோ பற்றிய சிறிய வாழ்க்கைக் குறிப்பு

சுமார் 4.2 MB, 5 நிமிடங்கள்

SNAPDRIVE link
bht.12.2.mp3

Esnip Link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: