1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Monday, December 1, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 55

பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் (கடைசிப்) பகுதி. ஒருங்கிணைந்த விதி (unified theory) என்ற ஒரு சமன்பாடு இருந்தால், அதனால் ஏன் அண்டம் வர வேண்டும். அண்டத்தின் விதிகளை இஷ்டப் படி வைக்க கடவுளுக்கு சுதந்திரம் இருந்ததா, இருக்கிறதா என்ற கேள்விகளையும் பார்க்கலாம்.

சுமார் 3 MB, 3 நிமிடங்கள்

Snapdrive Link:
bht.11.2.mp3
Esnip link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் விடை கிடைத்தால், ‘நமக்கு கடவுளின் மனம் தெரிந்து விடும். We would know the mind of god" என்ற வரியுடன் இந்தப் புத்தகம் நிறைவு பெறுகிறது. இப்படி எழுதியதால், ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் அவர்களுக்கு மதவாதிகளிடமிருந்து பிரச்சனை வந்தது. அதனால், அதன் பிறகு எழுதிய புத்தகங்களில் இம்மாதிரி வரிகளை தவிர்த்திருக்கிறார்.

இந்த புத்தகத்திலேயே, இந்த கடைசி வரிகளை அடுத்து , ஐன்ஸ்டீன், கலிலியோ, நியூட்டன் ஆகியவர்களைப் பற்றிய வரலாற்றுக் குறிப்புகள், ‘கொசுறாகக்' கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. நாளை வலையில் ஏற்றி விடுகிறேன்.

No comments: