1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Sunday, October 12, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 23

ஐந்தாம் அத்தியாயத்தின் ஐந்தாம் பகுதி. கிராண்ட் யூனிஃபைடு தியரி (Grand Unified Theory) பற்றி சில நிமிடங்கள் பார்க்கலாம். அண்டத்தில் பொருள் (matter)அதிகமாக இருக்கிறதா? அது ஏன்? எதிர்துகள் (antiparticle, antimatter) அதிகம் இல்லையே என்ற கேள்விகள் எழுகின்றன.

சுமார் 8 .4 MB , 9 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.5.5.mp3

No comments: