1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Saturday, October 18, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 29

கருங்குழி: ஆறாம் அத்தியாயத்தின் ஐந்தாம் பகுதி (கடைசிப் பகுதி). கருங்குழி இருப்பது பற்றி நமக்கு இதுவரை எவ்வளவு ஆதாரம் இருக்கிறது என்பது பற்றியும், ‘ஆதிகாலத்து கருங்குழி' (primordial black hole) என்ற வகை கருங்குழிகள் குறைந்த நிறையில் கூட இருக்கலாம் என்பது பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 9.6 MB, 10 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: