1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, October 15, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 27

கருங்குழி: ஆறாம் அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. நிகழ்வு விளிம்பிக்குள் நடப்பவை நமக்கு தெரியாது என்பது பற்றி சில விவரமான கருத்துக்கள், கருங்குழிக்குள் செல்லும் மனிதர் ‘பிய்த்து எறியப்பட்டு இறப்பார்' என்பது பற்றியும், பார்க்கலாம்.

சுமார் 6.7 MB, 7 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.6.4.mp3

No comments: