1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Sunday, November 30, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 54

முடிவுரை. பதினொன்றாம் அத்தியாயத்தின் முதல் பகுதி. இதுவரை பார்த்ததின் சுருக்கத்தை கேட்கலாம். இதனால் கடவுள் நம்பிக்கைக்கு கேள்வி எழுவதையும் கேட்கலாம்.

சுமார் 6.4 MB ,7 நிமிடங்கள்.


SNAPDRIVE Link:
bht.11.1.mp3
Esnip Link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1 comment:

வடுவூர் குமார் said...

ஈஸ்னிப் சொதப்புது,பிறகு கேட்கிறேன்.