1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, August 12, 2008

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்) -4

கீழே இருக்கும் பொத்தானை 'க்ளிக்' செய்தால், ஒலிப்பதிவைக் கேட்கலாம். சுமார் 7.7 MB, 12 நிமிடங்கள் வரும்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.1.4.mp3

No comments: