1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, August 19, 2008

காலத்தின் வரலாறு (ஒலி வடிவில்). இடமும் காலமும் -6

சென்ற ஒலிப் பதிவில் கொஞ்சம் வேகமாகப் பேசிவிட்டேன் என்று நினைக்கிறேன். இப்பதிவில் அடுத்த இரண்டு மூன்று பக்கங்களையும், சற்று மெதுவாக பார்க்கலாம்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

(6 MB, சுமார் 10 நிமிடங்கள் இருக்கும்).

bht.2.2.mp3

No comments: