1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு -11

மூன்றாம் அத்தியாத்தின் மூன்றாம் பகுதி. இந்தப் பதிவில், ரஷ்ய நாட்டு விஞ்ஞானியான ஃபிரைய்ட்மன் என்பவர் கணித சமன்பாட்டின் மூலம் (ஹப்பிள் கண்டு பிடிப்பிற்கு முன்பே), “அண்டம் விரிந்து செல்கிறது” என்பதை சொன்னது பற்றிய கதையைக் கேட்கலாம்.

அளவு சுமார் 8 MB, நேரம் 9 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

bht.3.3.mp3

No comments: