1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 15

காலத்தின் வரலாறு - மூன்றாம் அத்தியாயம் முடிந்தவுடன் சில விளக்கங்களை இங்கு பார்க்கலாம். இவை புத்தகத்தில் இல்லை, ஆனால், மூன்றால் அத்தியாயத்தை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள இது உதவும்.

அளவு சுமார் 2 MB , நேரம் சுமார் 2 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.3.7.mp3

No comments: