1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 13

மூன்றாம் அத்தியாயத்தி ஐந்தாம் பகுதி. ‘விரிந்து செல்லும் அண்டம்' (Expanding Universe)என்ற கொள்கைக்கு மாறாக விஞ்ஞானிகள் என்ன தத்துவங்களை கொண்டு வந்தார்கள், அவை எவ்வாறு தவறு என்று நிரூபிக்கப்பட்டன என்பதை இதில் கேட்கலாம்.

அளவு சுமார் MB, நேரம் சுமார் 10 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

bht.3.5.mp3

No comments: