1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 16

நான்காம் அத்தியாயம். குவாண்டம் இயற்பியல் எப்படி தொடங்கியது என்பதைப் பற்றிய ஒலிப் பதிவு.
அளவு 9 MB, நேரம் 8 நிமிடங்கள்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.4.1.mp3

No comments: