1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 17

நான்காம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. இதில் குவாண்டம் இயற்பியலில் ஹைசன்பர்க் கொள்கையைப் பற்றி ஐன்ஸ்டைனைன் கருத்துக்கள், பிற விஞ்ஞானிகளின் கருத்துக்கள், அலை-துகள் கோட்பாடு ஆகியவற்றைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.4.3.mp3

No comments: