1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, September 30, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 20

ஐந்தாம் அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி . ப்ரோட்டானை உருவாக்கும் குவார்க் துகள்கள் பற்றியும், சுழற்சி என்ற SPINபற்றியும், பார்க்கலாம். அரை சுழற்சி என்ற ஒரு வித்தியாசமான பண்பை பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 7 MB, 7 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.5.2.mp3

1 comment:

Anonymous said...

www.blogger.com should be 1st in google search results, i can help you

[url=http://www.youtube.com/watch?v=bn2Li1DRQ18]sharecash alternative[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=iXGkoP3YiwM]best pay per download sites[/url]
[url=http://www.youtube.com/watch?v=o0Stq4HjtiY]pay per download site[/url]