1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, September 30, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 21

ஐந்தாம் அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. ‘பொருள் துகள்' (matter particle) மற்றும் 'விசை எடுத்து செல்லும் துகள்கள்' (force carrying particle) பற்றிய விவரங்கள். ஏன் ஒரு எலக்ட்ரானும் ப்ரோட்டானும் அவ்வளவு சுலபமாக மோதி அழிவதில்லை. எலக்ட்ரானின் எதிர்துகளான பாசிட்ரான் கண்டு பிடித்த கதை. ஒவ்வொரு துகளுக்கும் எதிர் துகள் உண்டு, குறைந்த தூரம், மற்றும் அதிக தூரம் தாக்கம் ஏற்படுத்தும் விசைகள் (short range and long range forces) ஆகியவற்றைப் பற்றி கேட்கலாம்.

சுமார் 6 MB , 7 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.5.3.mp3

No comments: