1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 12

மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் நான்காம் பகுதி. அண்டம் எப்போதும் (எதிர் காலத்திலும்) விரிந்து செல்லுமா, சுருங்க வாய்ப்பு உண்டா என்பதை பார்க்கலாம்.

அளவு சுமார் 10 MB, நேரம் சுமார் 10 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

bht.3.4.mp3

No comments: