1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 18

நான்காம் அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் (கடைசி) பகுதி. எலக்ட்ரான்களை ”அலைகள்” என்ற கோணத்தில் பார்க்கும்பொழுது, அணுக்களின் அமைப்பை குவாண்டம் இயற்பியல் எளிதாக விளக்குகிறது.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.4.2.mp3

No comments: