1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Wednesday, September 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 14

மூன்றாம் அத்தியாயத்தின் ஆறாவது (கடைசி) பகுதி. இதில், இந்த புத்தகத்தை எழுதிய ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் அவர்கள் முதன்முதலாக இந்தத் துறையில் எப்படி நுழைந்தார், இந்த அண்டமானது ஒரு புள்ளியில் இருந்துதான் தொடங்கி இருக்க வேண்டும் என்பதை நிரூபித்தார் என்பதை கேட்கலாம்.

அளவு சுமார் 6 MB, நேரம் சுமார் 6 நிமிடங்கள்.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


bht.3.6.mp3

No comments: