1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Thursday, November 27, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 51

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. இயற்பியல் விதிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் சூப்பர் கிராவிட்டான் என்ற துகளை வைத்து எடுக்கப் பட்ட முயற்சிகள் பற்றி கேட்கலாம். அடுத்து, இப்போது அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஸ்டிரிங் தியரி பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 5.8MB, 6 நிமிடங்கள்.

SNAPDRIVE LINK
bht.10.2.mp3
Esnip link
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: