1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Saturday, November 15, 2008

காலத்தின் வரலாறு 34-39

எட்டாவது அத்தியாயத்தின் முதல் ஆறு பகுதிகள்! மொத்தமாக வலையில் ஏற்றப்படுகின்றன. இவை 5.4 MB முதல் 7 MB வரை இருக்கும். சுமார் 5 நிமிடங்கள் முதல் 7 நிமிடங்கள் வரை செல்லும். இன்னும் நான்கு பதிவுகள் வரும். இது கொஞ்சம் பெரிய Chapter.

ESNIP LINKS:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNAGet this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA
SNAPDRIVE LINKS:


bht.8.1.mp3

bht.8.2.mp3

bht.8.3.mp3

bht.8.4.mp3

bht.8.5.mp3


bht.8.6.mp3

No comments: