1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Friday, November 28, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 52

பத்தாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாம் பகுதி. ஸ்டிரிங் தியரியின் படி, உலகத்தில் 10 அல்லது அதற்கு மேலான பரிமாணங்கள் (dimensions) இருக்க வேண்டும், ஆனால் நாம் மூன்று பரிமாண இடத்தையும், நான்காவது பரிமாணமாக காலத்தையும் மட்டுமே பார்க்கிறோம். இது எப்படி என்பது பற்றி கேட்கலாம். அண்டம் இப்படி இல்லாமல், ஒரு பரிமாணமாகவோ, இரண்டு பரிமாணமாகவோ இருந்தால் அதில் உயிரினங்கள் வர முடியாது என்பதையும், நான்கு அல்லது அதற்கு மேலான பரிமாணத்தில் இடம் இருந்தால் அங்கு அணுக்கள், கோள்கள், விண்மீன்கள் ஆகியவை கூட இருக்க முடியாது என்பது பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 6 MB, 6 நிமிடங்கள்

SNAPDRIVE Link;
bht.10.3.mp3
Esnip link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

3 comments:

Osai Chella said...

As a regular reader of your posts... cheers! Very interesting "angle of thoughts"!

SUREஷ்(பழனியிலிருந்து) said...

புரிஞ்சா மாதிரி இருக்கு

S. Ramanathan said...

வருகைக்கும் கருத்துக்கும் நன்றி ஓசை செல்லா மற்றும் சுரேஷ் அவர்களே.