1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Monday, November 24, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 47

காலம் செல்லும் பாதை/திசை என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தின் மூன்றாவது பகுதி. தெர்மோ டைனமிக் காலம் என்ற ஒன்று ஏன் இருக்கிறது? இதைப் பற்றி சார்பியல் கொள்கை மட்டும் வைத்துப் பார்த்தால் விடை தெரியாது என்பதைப் பற்றியும், சார்பியல் மற்றும் குவாண்டம் இயற்பியல் இரண்டையும் சேர்த்து பார்த்தால் விடை வரும் என்பது பற்றியும் பார்க்கலாம். இந்த சமயத்தில், அண்டம் விரிவதற்கு பதில் சுருங்கினால், சயன்ஸ் பிக்‌ஷன் படத்தில் பார்ப்பது போல எல்லாம் தலைகீழாக நடக்குமா என்ற கேள்வியும் வருகிறது.

சுமார் 6.3 MB, 7 நிமிடங்கள்.

SNAP DRIVE LINK:
bht.9.3.mp3


ESNIP link:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: