1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, November 25, 2008

காலத்தின் வரலாறு-48

ஒன்பதாம் அத்தியாயத்தின் நான்காம் பகுதி. அண்டம் சுருங்கினாலும், சீரின்மை அதிகரித்துக் கொண்டுதான் செல்லும் என்பது பற்றி சொல்லும் பதிவு. அண்டம் சுருங்கினால், அதில் உயிரினங்கள் வாழ முடியாது என்பது பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 6 , சுமார் 6 நிமிடங்கள்;

SNAP DRIVE LINK
bht.9.4.mp3

ESNIP Link
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

No comments: