1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Monday, November 3, 2008

காலத்தின் வ்ரலாறு - 31

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பகுதி. கருங்குழிக்கு என்ட்ரோபி உண்டு என்பதைப் பற்றியும், அது எப்படி துகள்களை உமிழ முடிகிறது என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 7.72 MB , 8 நிமிடங்கள்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Snapdrive Link: bht.7.2.mp3

No comments: