1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Thursday, November 6, 2008

காலத்தின் வரலாறு - 33

ஏழாவது அத்தியாயத்தின் நான்காம் (கடைசிப்) பகுதி. இதில், கருங்குழியில் இருந்து வரும் ஆற்றலை, நாம் பயன்படுத்த ஏதாவது வழி உண்டா என்பதையும், ஆதிகாலக்கருங்குழி கண்டு பிடிக்காவிட்டாலும், நாம் அதைப் பற்றி யோசிப்பதால், அண்டத்தைப் பற்றி என்ன புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்பதைப் பற்றியும் கேட்கலாம்.

சுமார் 7.3 MB , 8 நிமிடங்கள்.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

SNAPDRIVE LINK bht.7.4.mp3

No comments: