1. எரிமக் கலன் - அட்டவணை
  2. சிலிக்கன் சில்லு செய்முறை - அட்டவணை
  3. காற்றில் மாசு கட்டுப்படுத்துதல் அட்டவணை
  4. இயற்பியல் பதிவுகள் தொகுப்பு-1. அட்டவணை
  5. காலத்தின் வரலாறு - அட்டவணை
  6. சோலார் செல் அட்டவணை

Tuesday, November 18, 2008

காலத்தின் வ்ரலாறு - 40 - 44

எட்டாவது அத்தியாயத்தின் இரண்டாம் பாதி. பகுதி 7 முதல் 11 வரை. இத்துடன் எட்டாவது அத்தியாயம் முடிந்தது. அடுத்து வருவது ‘காலம் செல்லும் பாதை' அல்லது ‘காலம் செல்லும் திசை' (The arrow of time) என்ற ஒன்பதாவது அத்தியாயம்.ESNIP LINKS:
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


SNAP DRIVE LINKS:

bht.8.7.mp3

bht.8.8.mp3

bht.8.9.mp3

bht.8.10.mp3

bht.8.11.mp3

No comments: